Prosjektets utvikling

Prosjektet med internatet kom i stand gjennom ein henvendelse frå Gedeo Development Ass. som sjølv såg behovet for eit jenteinternat i Dilla. Dei hadde ikkje kapital. Gerd Lillian Vik og Oddbjørg Innvær Vik bestemte at deira 50-årsdagar skulle viast (gåvene) til eit prosjekt. Prosjektet dei valde var internatprosjektet. Det er nesten uverkeleg at internata no er bygt. Det er gitt over kr. 300.000,00 til prosjektet og pengane er gåver og pengar som er samla inn på anna måte. Nokre enkeltpersonar har gitt store gåver. Folket på Vik har og støtta prosjektet. 

Filmen under kan sjåast på PC. Den gir eit kort innblikk i prosjektet.

Prosjektet har vore styrt frå Noreg. Sentral i arbeidet, med kontroll og oppfølging har vore og er Mengesha Alemu Shetta. 
Lokale styresmakter og entusiastiske nordmenn
Byggearbeid i perioden 2011-2013

Det første internatet stod ferdig i 2012. Det neste i 2013.
Servicebygget er også bygt.

Skiltet ved hovudvegen inn til anlegget.

Bygga har fått namn etter Oddbjørg og Gerd Lillian. Det er bestemt lokalt.
Glade jenter saman med sine foreldre og andre involverte.